درخواســـت اعتبار

نام فروشگاه
نوع ضمانت
ریال200,000,000
20,000,000ریال
میزان اعتبار درخواستی

ریال 20,000,000

12 ماه
3 ماه
تعداد ماه اقساط
3
ریال
مجموع بازپرداخت

21,500,000

بازپرداخت ماهانه

7,166,167

پیش پرداخت (اولین بازپرداخت)

7,166,167

(اولین بازپرداخت)
مبلغ ضمانت

40,000,000