درخواســـت اعتبار

200,000,000
20,000,000
20,000,000
12 ماه
3 ماه
3
مجموع بازپرداخت

21,500,000

بازپرداخت ماهانه

7,166,167

پیش پرداخت (اولین بازپرداخت)

7,166,167

مبلغ ضمانت

40,000,000