درخواســـت اعتبار

نام فروشگاه
نوع ضمانت
ریال200,000,000
20,000,000ریال
میزان اعتبار درخواستی

ریال 20,000,000

12 ماه
3 ماه
تعداد ماه اقساط
3
ریال
مجموع بازپرداخت

21,200,000

بازپرداخت ماهانه

7,066,667

پیش پرداخت (اولین بازپرداخت)

7,066,667

(اولین بازپرداخت)
مبلغ ضمانت

30,000,000